ความยั่งยืน
การบริหารงานที่ยั่งยืน

ด้วยพื้นฐานที่เรามีความรู้ความสามารถที่ได้มาจาก100ปีที่ผ่านมา พวกเราสามารถเห็นอนาคตในอีก100ปีที่จะมาถึง
เพื่อ ที่จะก่อตั้งสถาบันที่มีอายุมากกว่า100ปีและลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พวกเราใช้หลักการบริหารที่ยั่งยืนเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะลูกค้าและความรู้ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ พวกเรากล้าให้คำสัญญาต่อลูกค้าว่าเรื่องนี้จะ ไม่ใช่ “เรื่องของฉัน” แต่จะเป็น “เรื่องของพวกเรา”

นโยบายทางธุรกิจ

การใช้วิทยาศาสตร์ : ด้วยเทคโนโลยีที่เรามี เราจะสร้างคุณค่าทางความงามและสุขภาพเพื่อว่าพวกเราจะสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

เส้นทางกลยุทธ์ของเรา

การกระทำ5อย่าง : สร้างสรรค์ คิดบวก ถ่อมตน การมีจิตใจกุศล และ เดินต่อไป

การบริหารงานที่ถูกต้อง : พวกเราก็จะสร้างความเชื่อมั่นและดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส

S2S (การนำวิทยาศาสตร์มาใช้) :  การใช้วิทยาศาสตร์เข้าหาลูกค้า พวกเราพยายามก้าวเข้าหาลูกค้าอย่างใกล้ชิด

การบริหารงานแบบ win-win : เชื่อว่าลูกน้องและกลุ่มผู้บริหารนั้นเป็น1เดียวกัน พวกเราจะสร้างความเชื่อมั่นและความนับถือ

เปลี่ยนและค้นหาสิ่งใหม่ๆ :  พวกเราจะทำการวิจัยต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดย 20 เปอร์เซ็นต์ของานทั้งหมดจะเป็นการวิจัย

Product Menu